ชื่อ-สกุล: นายสถาพร วังบุญคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก)
การศึกษา:ป.ตรี (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
ป.โท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาพัฒนาการเกษตร
โทรศัพท์. 09-8670-0664
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ชื่อ-สกุล :นางสาวชุตาภา ศรีงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
โทรศัพท์ : 08-7629-8876
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาลี ชูประจง
 ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
 การศึกษา : ม.ศ.5
 โทรศัพท์ : 08-3167-9481
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ-สกุล :นายจำลอง ทองแก้วเกิด
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
 โทรศัพท์ : 08-7265-5561
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Untitledpramkaew Untitledpramkaewprayya Untitledpramkaewpaknam Untitledpramkaewchm