"มุ่งสร้างและพัฒนากรอบแนวทางการจัดตั้ง

และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

เพื่อใช้เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง

และความสามารถของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน"

 

Untitledpramkaew Untitledpramkaewprayya Untitledpramkaewpaknam Untitledpramkaewchm