สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด                               ผู้ตรวจการ  นายพงษ์พันธ์  ขาวคง          ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด                               ผู้ตรวจการ  นายประสิทธิ์  จันทร์เอี่ยม     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด                       ผู้ตรวจการ  นายประสิทธิ์  จันทร์เอี่ยม     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด  ผู้ตรวจการ  นายประสิทธิ์  จันทร์เอี่ยม     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

Untitledpramkaew Untitledpramkaewprayya Untitledpramkaewpaknam Untitledpramkaewchm