ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด                                 นางสุไบด้า ใจดี

สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด                                 นางอุไรวรรณ  ชอบทำกิจ

สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด                         นางปิ่นแก้ว เผือกมณี

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด    นางสาวเครือทิพย์  มูสิกสง

 

 

Untitledpramkaew Untitledpramkaewprayya Untitledpramkaewpaknam Untitledpramkaewchm