ประกาศ เรื่องการสำรวจไต่สวนการครอบครองที่ดินบริเวณชานคลองสรรพสามิต อำเภอพระสมุทรเจดีย์  รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด
แผนผังแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์  รายละเอียด1      รายละเอียด2