ประกาศ  ขอให้ราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณชานคลองไปยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  รายละเอียด

   ประกาศ  ผลการคัดเลือกบุคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่  รายละเอียด

ประกาศ  ขอให้ไปคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์  รายละเอียด 
ประกาศ  รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่  รายละเอียด
ประกาศ เรื่องให้สมาชิกนิคมสหกรณ์หรือผู้ครอบครองที่ดินชานคลองในเขตนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ไปยื่นคำร้องรับการไต่สวน รายละเอียด
ประกาศ เรื่องการสำรวจไต่สวนการครอบครองที่ดินบริเวณชานคลองสรรพสามิต อำเภอพระสมุทรเจดีย์  รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด
แผนผังแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์  รายละเอียด1      รายละเอียด2