มุ่งสู่ความสำเร็จในการจัดที่ดินของนิคมสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ
มีความสุข และมั่นคงด้วยวิธีการสหกรณ์

 

 

 


 

          จัดที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดธนบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2500 ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ที่สมาชิกนิคมสหกรณ์
   ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นให้สามารถดำเนินธุรกิจให้แก่มวลสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและพึงพอใจ

 

 

 

           จัดที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือ ในรูปสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี
ให้แล้วเสร็จตามวัตุถุประสงค์