รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2559  
ปกใน
สรุปผู้บริหาร
รูปเล่มปี 59