รองนายทะเบียนสหกรณ์

   ชื่อ-นามสกุล :   นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ 
 
  ตำแหน่ง :  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
   วุฒิการศึกษา :   บธ.บ. (บัญชี) น.บ. (นิติศาสตร์) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
   สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด :  
   เบอร์โทร  08-5137-6739
   E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   โทรศัพท์ :   034 - 869641 - 2
   โทรสาร :    034 - 410269
    

   สถานที่ติดต่อ  :        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
                                 เลขที่ 21/36 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
                                 website : 

                                 e - mail :