สหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ จึงไม่มีผู้ชำระบัญชี