ประกาศ  รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่  รายละเอียด
   ประกาศ เรื่องให้สมาชิกนิคมสหกรณ์หรือผู้ครอบครองที่ดินชานคลองในเขตนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ไปยื่นคำร้องรับการไต่สวน รายละเอียด
   ประกาศ เรื่องการสำรวจไต่สวนการครอบครองที่ดินบริเวณชานคลองสรรพสามิต อำเภอพระสมุทรเจดีย์  รายละเอียด
   ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด
  แผนผังแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์  รายละเอียด1      รายละเอียด2