new-3.jpg - 13.42 kB

144627

นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม “โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563

           นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม “โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยผู้อำนวยการ/ผู้แทน ทุกกลุ่มงาน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะอำ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2,15,17,18,19,20 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563

            สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด เป็นสหกรณ์เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ที่ประชุมร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนา - การแก้ไขปัญหา และกรอบแนวทางสู่การปฏิบัติแผนพัฒนา "สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน"  เพื่อให้สหกรณ์นำแผนพัฒนาดังกล่าวไปขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง

Click to enlarge image 47848.jpg

144627

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569