new-3.jpg - 13.42 kB

2
นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานนิคมสหกรณ์ชะอำและนิคมสหกรณ์ท่ายาง โดยมีนายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ร่วมต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานนิคมสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่3,4 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานนิคมสหกรณ์ชะอำและนิคมสหกรณ์ท่ายาง โดยมีนายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ร่วมต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานของนิคมสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานและติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด และสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้แนวทางพัฒนาการดำเนินงานแก่สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเสริมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่สมาชิกและให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกอย่างแท้จริง
2134567

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569