new-3.jpg - 13.42 kB

85131

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิด "งานกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิด "งานกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค" ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อระบายขายเกลือที่ผลิตได้ในปี 2562 ของสหกรณ์นาเกลือไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์และสมาชิกตามวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกชาวนาเกลือมีรายได้อย่างยั่งยืนและสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต ทั้งยังกำหนดทิศทางพัฒนาเกลือทะเลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในรูปแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดยมีนายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดเพชรบุรี และเกษตรกรนาเกลือจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งวันนี้ปล่อยขบวนขนส่งงวดแรก 300 ตัน จากเกลือที่อยู่ในฉางของสหกรณ์ทั้งสิ้น 25,000 ตัน

85131840088619386264851558645021

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569