new-3.jpg - 13.42 kB

2

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ นิคมสหกรณ์ชะอำ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด โดยมีนางสาวสุธาทิพย์  สัจจมาศ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะอำ นางนวลจันทร์ ทองทับ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นางอุษา โพธิ์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งประธานในพิธีได้มอบแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 220 คน

213458

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569