อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและ

พัฒนานิคมสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และให้ คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ

เกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดำเนินการดูแล และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตจัดนิคมสหกรณ์

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569