ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งนิคมสหกรณ์

 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๓ กำหนดให้ราษฎรผู้ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่ เข้าจับจองทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ทางรัฐบาลได้จัดการชลประทานไว้แล้ว ได้แก่บริเวณเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๙๓ ที่ประชุมระหว่างกระทวงมหาดไทยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีมติให้กรมสหกรณ์ (เดิม) เข้าไปดำเนินการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในบริเวณพื้นที่ระหว่างคลอง ส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ ๑ และคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ ๒ โดยเริ่มตั้งแต่เขื่อนชลประทาน (เขื่อนเพชร) ไปจดทางรถไฟสายใต้และเลยไป จนจดทะเล รวมพื้นที่ประมาณ ๖๙,๐๐๐ ไร่

ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๓ ให้จัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี ภายในเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้สงวนไว้แล้ว ตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยให้อธิบดีกรมสหกรณ์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการจัดตั้งที่ทำการสหกรณ์ที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ชื่อว่า “หน่วยสหกรณ์นิคมท่ายาง” ปัจจุบันคือ “นิคมสหกรณ์ ท่ายาง”

แต่เนื่องจากที่ดินมีอาณาเขตกว้างขวาง มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณทิศตะวันออกของทางรถไฟสายใต้จนจดทะเล เพื่อให้การจัดที่ดินเป็นไปอย่าง   มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิก จึงได้แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยสหกรณ์นิคมท่ายางออกเป็นสองส่วน โดยกำหนดให้พื้นที่ตั้งแต่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ สายใต้จนจดทะเล ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสหกรณ์นิคมชะอำ พื้นที่ประมาณ ๓๓,๐๐๐ ไร่   โดยได้สร้างที่ทำการสหกรณ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๘ คือ “หน่วยสหกรณ์นิคมชะอำ” หรือปัจจุบันคือ   “นิคมสหกรณ์ชะอำ”

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นคั่น

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569