1

 

พื้นที่นิคมสหกรณ์ชะอำ 

พื้นที่โครงการประมาณ 33,000 ไร่

(24 ระวาง)

พื้นที่นำมาจัดสรรประมาณ

25,385 ไร่

ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 5ตำบล 22 หมู่บ้าน

ตำบลปึกเตียน หมู่ที่1-4

ตำบลหนองจอก หมู่ที่ 3 4 6 7 8

ตำบลหนองศาลา หมู่ที่ 1-8

ตำบลบางเก่า หมู่ที่ 1 2 3 9

ตำบลหนองขนาน หมู่ที่12

 

การออกหนังสืออนุญาต (กสน.3) ประมาณ  25,000  ไร่

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ประมาณ  19,300  ไร่

 

***********************************

 

 

 

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569