5

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน

       

       วิสัยทัศน์  จัดที่ดิน สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ เพื่อมวลสมาชิกนิคมสหกรณ์    

       

           พันธกิจ      1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์                                                                      ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

                                  2. วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์

                                  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ                                                              เกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์

                                  4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประเภทอื่นตามที่                                                              สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย

                                  5. ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตจัดนิคมสหกรณ์

                                  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                          หรือที่ได้รับมอบหมาย

    

        เป้าหมาย   ให้สมาชิกอยู่ดีกินดี มีเอกสารสิทธิทุกราย

***********************************

 

 

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569