sutatip

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวสุธาทิพย์  สัจจมาศ

     ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                                                                    โทรศัพท์   :  0-3270-6569

                                                                  à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ Telnet เพื่อเช็ค post 110 และ 25        :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569