สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด 

 

ข้อมูลทั่วไป

       สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2517 เลขทะเบียนที่ กสน.9/2517 ชนิดไม่จำกัด ประเภทสหกรณ์นิคม และได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 

 

ธุรกิจสหกรณ์

    

1. ธุรกิจรับฝากเงิน

2. ธุรกิจสินเชื่อ (ธุรกิจเครดิต)

     - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น

     - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (ปุ๋ย)

   - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (อาหารสัตว์)

   - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง (ระยะสั้น)

   - ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง (ระยะยาว)

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ข้าว)

5. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ข้าว)

 

ที่ตั้งสหกรณ์

สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 6 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 032 706015

 

 

 


ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569