นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ
โทร. 0661022112, 
038666186