กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรด้วยวิธีการสหกรณ์ รวมถึงให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในการจัดหาเงินทุนกู้ยืมสำหรับประกอบอาชีพ จัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งของจำเป็นมาจำหน่าย ดำเนินการด้านการตลาดและการส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อช่วยเหลือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนั้น ในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่สองประการ คือ
     ประการที่หนึ่ง งานจัดตั้งที่ดิน ได้แก่ การดำเนินการเพื่อจัดหาที่ดินมาปรับปรุงแล้วจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อย ไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย
     ประการที่สอง งานจัดสหกรณ์ เมื่อได้คัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกและจัดสรรที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ขั้นต่อไปคือ การแนะนำส่งเสริม ส่งเสริมให้สมาชิกที่ได้รับการจัดสรรที่ดินรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพการเกษตร และเป็นสื่อกลางการรับบริการด้านต่าง ๆ ของรัฐ