ที่มาของการจัดที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา

ที่มาของการจัดที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลงกิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
               ป่าชะแวะ ป่าตาสิทธิ์ และป่าวังไทร  ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 51 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2511
          วันที่ 17 สิงหาคม 2517 มติคณะรัฐมนตรีให้จัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้กรมป่าไม้และกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกันดำเนินการจัดสรรที่ดิน
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้เปิดนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการในท้องที่และดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.  2515-2519
          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519 นิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง ได้เข้าดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สำรวจพื้นที่โครงการ สำรวจวงรอบที่ดิน ก่อสร้างทางคมนาคม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์ ประชุมชี้แจงและเปิดรับสมัครราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
          วันที่ 20 เมษายน 2520 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบป่าสงวนแห่งชาติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการจัดสรรที่ดิน เฉพาะราษฎรที่บุกรุกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ดำเนินการจัดสรร ที่ดินตามหลักและวิธีการสหกรณ์ในรูปนิคมสหกรณ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          วันที่ 7 กันยายน 2525 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ดำเนินการเพิกถอนป่าชะแวะ ป่าตาสิทธิ์ และป่าวังไทร ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,121 (พ.ศ.2528) เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปจัดตั้งนิคมสหกรณ์
          วันที่ 7 มิถุนายน 2528 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่แห่งนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17  มิถุนายน 2528 ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 102 ตอนที่ 76 
          วันที่ 16 มิถุนายน 2528  กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง ต้องดำเนินการจัดสรรที่ดินและส่งเสริมสหกรณ์ในรูปสหกรณ์นิคมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ.2511 และได้มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของนิคมสหกรณ์ และระบุชื่อเขตปกครองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา  เล่ม 113 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539