ผู้ตรวจการสหกรณ์ใช้อำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์ 4   มาตรา คือ

                        มาตรา 17   นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ   พนักงานเจ้าหน้าที่   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ   เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์   มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้

                        มาตรา 18   เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้   และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ   หรือให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

                        มาตรา 19   กฎหมายสหกรณ์กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ไว้ คือ   ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์   การตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ ที่   379/2546 สั่ง ณ   วันที่ 17 มีนาคม   พ.ศ. 2546 เรื่อง   กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์   และได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบไว้ ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ คือ

                        1.   การทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

                             สหกรณ์ส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ   และรับฝากเงินเป็นหลักสำหรับธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย   การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจำหน่ายหรือแปรรูปจำหน่าย การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจอื่น ๆ   ที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกมากน้อยจะขึ้นอยู่กับประเภทของสหกรณ์   รวมถึงตามสภาพพื้นที่หรือตามความต้องการของสมาชิก ประเด็นสำคัญที่ควรจะตรวจสอบได้แก่

                                (1)   การดำเนินกิจการนั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อบังคับโดยประมาณ

                                (2)   การดำเนินกิจกรรมนั้นต้องมีผลทางตรงหรือทางอ้อมเอื้ออำนวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกเป็นส่วนใหญ่   ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

                                (3) ดำเนินกิจการเรื่องใดก็ตาม   ต้องอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและต้องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ   มติที่ประชุมของสหกรณ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

                               (4)   วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจการของสหกรณ์ทุกด้านทุกกิจกรรม   ให้ทราบแนวโน้มในอนาคตว่าจะเกิดผลเสียอย่างใดหรือไม่ หากมีแนวโน้มทำให้เกิดผลเสีย ควรแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

                               (5)   ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในองค์กรสหกรณ์ทางด้านเอกสารต่าง ๆ   เช่น สัญญาต่าง ๆ   หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน   การดำเนินคดีความ

                        2.   การทำหน้าที่ตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์

                             ฐานะการเงินนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฐานะขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   การใช้เงินทุนของสหกรณ์จำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องตรวจสอบ ได้แก่

                               (1) เอกสารทางการเงิน   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร เช่น   ใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วเช็ค เป็นต้น

                               (2) ระบบบัญชี   ได้แก่ การจัดวางระบบบัญชี ทำอย่างรอบคอบรัดกุมหรือไม่

                               (3) การตรวจนับเงินสด   ต้องสุ่มตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันว่าถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือประจำวันในสมุดเงินสดหรือไม่   เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตทางการเงิน

                              (4) กระแสการเงินของสหกรณ์ ได้แก่   การตรวจสอบการไหลเวียนของเงินปกติหรือไม่ปกติ   โดยทำการเทียบเคียงกับธุรกิจประจำวันของสหกรณ์ หากมีข้อสงสัยควรค้นหาความจริงทันที   นอกจากนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าทิศทางของกระแส การเงินของสหกรณ์จะไปในทิศทางใด และเป็นทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้   โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่าง   ๆ วิชาการด้านการวิเคราะห์ งบการเงิน   ผู้ตรวจการสหกรณ์   จะต้องมีความเข้าใจและอธิบายผลการวิเคราะห์ได้พอสมควร

                              (5)   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินต้องคอยสังเกตว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือ   กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีพฤติกรรมทางการเงิน หรือมีวิถีชีวิต   ที่เปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินไม่เป็นปกติหรือไม่

                              (6) ความเสี่ยงทางการเงิน   เรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์

                        มาตรา 23   สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกันเกินสองปี เมื่อสหกรณ์ร้องขอหรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข   นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์มอบหมาย   เข้าช่วยเหลือดำเนินการกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

                        การช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้ตรวจการสหกรณ์ควรศึกษาความรู้ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ 

            1. จริยธรรมของผู้ตรวจการสหกรณ์

                           จริยธรรม   ในการปฏิบัติงานเป็นที่มาของความเชื่อมั่นที่ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ความเชื่อถือไว้วางใจในอันที่จะคบค้าสมาชิกหรือให้การต้อนรับ

                        2.   ข้อความที่กำหนดในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   2542 ที่เกี่ยวข้อง

                             (1)   หลักกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์

                             (2)   การใช้อำนาจของผู้ตรวจการสหกรณ์

                             (3)   คำสั่งและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์

                        3. ข้อบังคับ   ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ   ของสหกรณ์

                        4. การปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์

                        5.   บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ตรวจการสหกรณ์พึงประสานงานคือ

                             (1)   ผู้สอบบัญชี

                                     มาตรา 17   และมาตรา 18 ได้กำหนดอำนาจของผู้สอบบัญชีไว้ เช่นเดียวกับผู้ตรวจการสหกรณ์   และได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตามมาตรา 69   
กล่าวคือ   ให้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

                             (2)   ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                     มาตรา 53   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542   กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ   ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้ว ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่   จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด”

 

รายชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 30/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 1 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 31/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 2 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 32 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่่ 3 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 33 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 4 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 34 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 5 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 35 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 6 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 35 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยอง ชุดที่ 7 <<รายละเอียด>>

                                  arrow2 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ รย 36 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระยองชุดที่ 1-7 <<รายละเอียด>>