วันที่ 1 เมษายน 2562 นิคมสหกรณ์ชะแวะ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะแวะ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2  (GAP/PGS)

ณ สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีสมาชิกสหกรณ์กรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน