เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าขอ'ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเอื้ออาทรต่อชุมชน

โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระยอง นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน เป็นการปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง บริเวณเขาหลวงเตี่ย หมู่ที่ 12 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระรอง 

  นายวีระยุทธ ทุมทอง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำ โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดซึ่งมีที่ทำการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศภายในวันเดียวกัน และเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางจิตอาสา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระมหามงคลยิ่งนี้