ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ เข้าร่วมพิธี Kick Off โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่1 ณ ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับอุปทานหรือปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาด รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยเหลือให้กับเกษตรชาวสวนยางพารา (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีดยาง) ให้มีรายได้สม่ำเสมอโดยใช้มาตรการประกันรายได้เพื่อชดเชยรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ และลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต