วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ ร่วมทดสอบเครื่องทำยางพาราแผ่นดิบจากน้ำยางพาราที่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 ได้ทำการวิจัยเพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ทดลองใช้ ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่การป้อนน้ำยางพาราและน้ำกรดเข้าเครื่องจนออกมาเป็นยางแผ่นดิบ ประหยัดเวลา และลดการใช้แรงงานคนซึ่งนับวันจะหายากในจังหวัดระยอง