วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีษะเกษ

 ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการรวบรวมน้ำยางพาราเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ และการรมควันสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง