25 มีนาคม 2562 นิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 1

จากสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จำกัด และ สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ จำกัด ณ สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ จำกัด บ้านศาลาน้ำลึก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่ม สร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน