วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 นิคมสหกรณ์ชะแวะ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะแวะ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว (กรอ.) หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน