23

***วันที่ 31  พฤษภาคม 2560  นิคมสหกรณ์ดงมูล จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ หลักสูตร "การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เข้าอบรม 25  คน ณ นิคมสหกรณ์ดงมูล  อำเภอกระนวน โดยวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ...คลิก...วันที่ 31  พฤษภาคม 2560  นิคมสหกรณ์ดงมูล จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ หลักสูตร "การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เข้าอบรม 25  คน ณ นิคมสหกรณ์ดงมูล  อำเภอกระนวน โดยวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ...คลิก...

***วันที่ 29  พฤษภาคม  2560  นิคมสหกรณ์ดงมูล  เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น  จำกัด  เพื่อแนะนำให้สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ นิคมสหกรณ์ดงมูล ต.บ้านฝาง  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น สมาชิกเข้าประชุมใหญ่ครั้งนี้ 146  คน อ่านต่อ....คลิก...

***วันที่  11 พฤษภาคม 2560  นิคมสหกรณ์ดงมูล  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมดงมูลหนึ่ง  จำกัดเพื่อแนะนำให้แก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์  ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ เพื่อประโยชน์แกมวลสมาชิก ตามที่ท่านผู้ตรวจราชการกรมฯเขตตรวจราชการที่12,13 ได้มอบนโยบายและ สั่งการ อ่านต่อ...คลิก..

***วันที่ 3  มีนาคม 2560  นิคมสหกรณ์ดงมูล  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด เพื่อแนะนำให้สหกรณ์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าสหกรณ์โคนม
ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบการส่งมอบ
ยางแผ่นปูพื้นคอกโคที่บริษัทฯส่งมอบให้สหกรณ์ **คลิกภาพประกอบ**

Untitled 2 

 left1 left4 left7 left10

 left2 left5 left8 left11

 left6left9left12   banner-information-service-bottom16

pic update director2


pic new book2pic talk dire2

3

4

21

22

19

 1

2

 4

6

5

3

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com