ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ปลกตนไม ขาว

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" 

ตลาดเกษตร

ตลาดเกษตรอินทรีย์ “ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร สู้ภัย Covid-19

S 23093250

เร่งรัดการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์(กสน.5) ณ บ้านนาสะเม็ง ม.1 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เรงรด ออก กสน.5

เร่งรัดการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาล

28 4 63 ขาวโพดหลงนา

ติดตามการจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดหลังนา

มอบนำดม ดานโควด

นิคมสหกรณ์ดอนตาล ห่วงจนท.ด่านตรวจโควิด มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ