ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ขาว พาลกหลานกลบบาน11111

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล พร้อมด้วยนางสาวพูลทรัพย์ ไชยวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวลัดดาวัลย์ เมืองโคตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวสุชาดา ศรีลาศักดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริม สอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. นางสาวกัญณภัทร ตาลาคุณ เดิมประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว่ความต้องการอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรของครอบครัว โดยใช้ทุนของตนเอง และต้องการ เพิ่มพูนทักษะด้านการเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่าย การปลูกพืชอินทรีย์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ลล13ลล5

ลล2ลล6

ลล8ลล9

ลล10ลล12


2. นางสาวปิยธิดา หงส์ภูมี เดิมประกอบอาชีพรับจ้าง ต้องการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรของครอบครัว โดยใช้ทุนของตนเอง ปัจจุบันได้ทดลองปลูกข้าวโพดหลังนา ตามคำแนะนำส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และต้องการ เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่าย การปลูกพืชอินทรีย์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด

ลล14ลล18

ลล16ลล15

ลล19ลล20