ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ขาว 5 ส. 25 3 63

5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย นิคมสหกรณ์ดอนตาล

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล

นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณห้องเก็บของ
สำนักงานนิคมสหกรณ์ดอนตาล เพื่อเป็นการทำความสะอาดให้สะดวกต่อการใช้งาน ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสำนักงาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้สำนักงาน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี