ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ทำขาว โคโรนา2019

รณรงค์ต่อต้านไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นิคมสหกรณ์ดอนตาล

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดย

ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ร่วมรณรงค์ต่อต้านไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีปศุสัตว์อำเภอดอนตาล นายทศพล ยศปัญญาจัดชุดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรค ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน บ้านพัก โรงเก็บของ ห้องประชุมภายในนิคมสหกรณ์ดอนตาล รวมถึงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด นอกจากการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว นิคมสหกรณ์ดอนตาล ยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดที่นั่งตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ทั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น