ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ขาวประชมชแจงสำรวจวงรอบ รายแปลง

ประชุมสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาลเพื่อสำรวจวงรอบ-รายแปลง

วันที่ 3 เมษายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล

พร้อมด้วยลูกจ้างประจำ ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการสำรวจวงรอบ-รายแปลง บ้านนาสะโน บ้านนาโพธิ์ บ้านแก้ง และบ้านท่าไค้ เพื่อให้การดำเนินการสำรวจวงรอบ-รายแปลง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามวิธีการรณรงค์ต่อต้านการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด