ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

มอบนำดม ดานโควด

นิคมสหกรณ์ดอนตาล ห่วงจนท.ด่านตรวจโควิด มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

วันที่ 27 เมษายน 2563 นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดย

ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างมอบเครื่องดื่มและน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองฯ ประจำ
ด่านตรวจอำเภอดอนตาล เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)