ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

28 4 63 ขาวโพดหลงนา

ติดตามการจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดหลังนา

 วันที่ 28 เมษายน 2563  ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ เมืองโคตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายเอกชัย วะชุม นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และนางสุชาดา ศรีลาศักดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด ร่วมติดตามการขายผลผลิตข้าวโพดหลังนาของสมาชิกสหกรณ์ พื้นที่เพาะปลูก 3 ไร่ ได้ผลผลิต 2.98 ตัน ค่าความชื้นเฉลี่ย 18.5% ราคารับซื้อตามมาตรการประกันราคา กิโลกรัมละ 8 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย จำกัด