ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

เรงรด ออก กสน.5

เร่งรัดการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และนางสาวชยาภา ศรีสุข นิติกร ได้ลงพื้นที่ชี้แจงเร่งรัดสมาชิก
ที่ได้รับอนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ในนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และมีคุณสมบัติที่จะดำเนินการ
ออกหนังสือแสดง
การทำประโยชน์ (กสน.5)ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาล พื้นที่หมู่ 8 ตำบลนาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร