ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

S 23093250

เร่งรัดการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์(กสน.5) ณ บ้านนาสะเม็ง ม.1 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล

พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ เมืองโคตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และลูกจ้างประจำ

ลงพื้นที่ชี้แจงเร่งรัดสมาชิกที่ได้รับอนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ในนิคมสหกรณ์ (กสน.3)
และมีคุณสมบัติที่จะดำเนินการออกหนังสือแสดง
การทำประโยชน์ (กสน.5) ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว
ณ ศาลาวัดบ้านนาสะเม็ง หมู่ 1 ตำบลนาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร