ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ตลาดเกษตร

ตลาดเกษตรอินทรีย์ “ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร สู้ภัย Covid-19

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย

ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ร่วมเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด โดยสมาชิกได้นำสินค้าต่าง ๆ อิทิ ปลาส้ม ปลาแดดเดียว

เนื้อโคขุนหนองสูง พืชผัก ผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์มาจำหน่าย เป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ให้มีตลาดในการจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์
Covid-19