ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ปลกตนไม ขาว

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร หมอบหมายให้

ว่าที่ ร.ต. ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล
พร้อม
ด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อำเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร