ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

24763 ๒๐๐๗๒๔

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563" วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ให้การต้อนรับ นายพีรพนธ์
กิจโกศล ผู้ตรวตราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13 และ 14 ในการเดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักภาคการเกษตรในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็ง ณ หอประชุมนิคมสหกรณ์ดอนตาล   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร