ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

111111

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563" วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยว่าที่ร้อยตรีธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาลพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ จากคณะวิทยากรนายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ อดีตสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และนายศรีอุทัย กลับกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น การประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะมีความเข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างสหกรณ์ให้มีความพร้อมในการเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนนโยบายรัฐผ่านกลไกสหกรณ์