ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด

            วันที่ 21 มิถุนายน  2560   นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด  ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร

            นายวัชระพงษ์  วิกัลปาว์ ทัศคร  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ให้ข้อมูลการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องการที่จะให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งจะได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันศึกษาหาแนวทางการป้องกันปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้

            นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง  การประชุมนี้เป็นการใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งช่วยให้สามารถศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ