ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

มุกดาหาร แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง

วันที่ 22  มิถุนายน 2560  นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ชั้น 5 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นายวัชระพงษ์  วิกัลปาว์ ทัศคร  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ให้ข้อมูลการประชุมในเดือนมิถุนายน นี้ ว่าปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาข้อบกพร่องจนไม่สามารถดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบางแห่งต้องเลิกไปโดยไม่มีโอกาสได้รับการปรับปรุงการดำเนินกิจการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้ จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รับทราบปัญหาและความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดขั้นตอน ตรวจสอบ ดูแล ติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจะจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหา หาแนวทางแก้ไขให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสามารถนำแนวทางที่ได้จากการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ไปแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ