ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีเป้าหมายสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์หลักในอำเภอ รวมทั้งนิคมสหกรณ์ดงเย็น และนิคมสหกรณ์ดอนตาล

                         050701  

                         050702