โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน

 

             button next 28312   ข้าราชการ จำนวน 3 คน

             button next 28312   ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน