1497023769 Info Circle Symbol Information Letter   ข่าวประชาสัมพันธ์  Hangchat New

♣ "ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์" ได้นำสินค้าทางการเกษตร พืชผักอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมี มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ในราคาเป็นกันเอง และมีจำหน่ายทุกวันตั้งแต่ เวลา 9โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น 

 

 

 

1493814195 image   ภาพข่าวกิจกรรม

"เดินหน้า(สหกรณ์)ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" 21 สิงหาคม 2561 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดลำปาง

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ